Fonds Welzijnswerk
Bestuur en medewerkers

Bestuur en medewerkers

Het Fonds Welzijnswerk bestaat uit leden van het (dagelijks) bestuur. De secretariaatsmedewerker ondersteunt de werkzaamheden van het bestuur. De bestuursleden zijn benoemd aan de hand van uitgangspunten en voor een zittingsduur van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar conform het rooster van aftreden. Alle bestuursleden hanteren de gedragscode van het fonds. Er worden geen beloningen uitgereikt ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur, tenzij anders bepaald. Er is een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Doelstelling

In artikel 2 van haar statuten (op te vragen bij de KvK) heeft het Fonds Welzijnswerk haar doelstellingen opgetekend: De stichting bevordert het welzijn van personen. Zij wil vernieuwende initiatieven en projecten op het terrein van de jeugdzorg, of daaraan verwant ondersteunen. Zij verleent hiertoe financiële steun aan projecten binnen Nederland, die naar het oordeel van het bestuur aan het gestelde doel bijdragen en door het ontwikkelen van andere activiteiten. Bijdragen zijn uitsluitend voor rechtspersonen die in Nederland staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beleid en verantwoording

Het beleid van de stichting is er op gericht om op aanvraag en/of pro-actief projecten financieel te ondersteunen.

Deze projecten dienen een overzichtelijke periode te omvatten. De jaarlijkse opbrengsten van het vermogen van de stichting zijn in principe beschikbaar. Ieder jaar brengt het bestuur middels zijn bijeengevoegde notulen een jaarverslag uit en voegt deze als samenvatting in de jaarrekening. Bij de jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring door een externe accountant afgegeven en ter goedkeuring neergelegd aan alle leden van het bestuur.In de bijlagen zijn de internet-publicaties van de jaarrekeningen van afgelopen jaren opgenomen.

Bestuur en medewerkers

Het Fonds Welzijnswerk bestaat uit leden van het (dagelijks) bestuur. De secretariaatsmedewerker ondersteunt de werkzaamheden van het bestuur. De bestuursleden zijn benoemd aan de hand van uitgangspunten en voor een zittingsduur van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar conform het rooster van aftreden. Alle bestuursleden hanteren de gedragscode van het fonds. Er worden geen beloningen uitgereikt ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur, tenzij anders bepaald. Er is een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Stan van Haaren

Secretaris: drs. Ineke Glissenaar

Penningmeester: drs. Wendie Cornelissen

Bestuursleden

drs. Truus van den Thillart

mr. Clasien van Lent

Jai’rus Barry

Bart van Velzen

Hugo Bos

Secretariaat

drs. Ineke Glissenaar, info@fondswelzijnswerk.nl

Secretariaatsmedewerker: Jack Fila