Fonds Welzijnswerk
Aanvragen indienen

Aanvragen indienen

Het Fonds Welzijnswerk beoogt een financiële bijdrage te leveren aan projecten en organisaties met als doelstelling het welzijn van jeugdigen te bevorderen. De begrenzing van het Fonds is gelegen in de jeugdzorg – jeugdhulpverlening -, meer in het bijzonder instellingen die als zodanig erkend zijn door de overheid – rijk, provincie of gemeente. Binnen de hierboven gestelde kaders wordt iedere aanvraag voor (een bijdrage bij) financiering van een project op inhoud getoetst.

Per aangevraagd project kan maximaal € 15.000, – per jaar beschikbaar worden gesteld. Projecten die reeds zijn gestart of zijn afgerond komen niet aanmerking voor financiering. Ook aanvragen die (mede) bestemd zijn voor de reguliere financiering van de aanvragende organisatie, als ook verbouwings- of inrichtingskosten worden afgewezen.

Het staat het bestuur van het fonds vrij uitzonderingen te maken op deze criteria.

Bestuursvergadering

Besluitvorming over aanvragen vindt plaats in de bestuursvergadering van het fonds.

Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen.:

Data bestuursvergadering en sluitingsdata aanvragen 2024:

 • 22 maart (sluitingsdatum aanvragen 1 februari)
 • 14 juni (sluitingsdatum aanvragen 24 mei)
 • 27 september (sluitingsdatum aanvragen 6 september)
 • 06 december (sluitingsdatum aanvragen 15 november)

Een bijdrage aanvragen voor een project

Stap 1: Aanvraag indienen

Een aanvraag is een schriftelijk verzoek om een financiële bijdrage van Fonds Welzijnswerk. U dient deze aanvraag digitaal in middels het ingevulde ‘Format subsidie aanvragen het Fonds Welzijnswerk‘ (zie onderaan de pagina; bij aanklikken wordt het format gedownload als Word-document in uw map ‘downloads’). U stuurt dit ingevulde format per email naar het e-mailadres van het fonds

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een rechtspersoon die ingeschreven staat bij de KvK. Aanvragen bevatten een helder projectplan, met financiële onderbouwing en achtergrondinformatie over de aanvrager. De aanvraag moet altijd ondertekend zijn door de directeur of bestuurder van de organisatie. Aanvragen die een bijdrage beogen in de exploitatiesubsidie van een instelling, komen niet aanmerking voor behandeling.

Dus, omschrijf in het ‘Format voor subsidie aanvragen bij het fonds welzijnswerk’:

 • Inhoud: waarvoor vraagt u de bijdrage aan.
 • Motivatie: waarom is het aangevraagde zo belangrijk voor de doelgroep of het kind/de kinderen?
 • Financiële motivatie: waarom zijn er geen andere mogelijkheden voor financiering? En zijn er meerdere aanvragen gedaan? Wat is de totale hoogte van het bedrag en welk bedrag wordt bij het Fonds Welzijnswerk aangevraagd?
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres van de persoon die de aanvraag doet (contactpersoon).

Het kopie van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel voegt u als bijlage toe aan uw mail. Ook kunt u eventuele extra informatie omtrent het project en uw organisatie bijvoegen.

Verder informatie vindt in het genoemde format voor subsidieaanvragen bij het Fonds welzijnswerk.

De aanvraag van uw organisatie mailt u naar:

Secretariaat Stichting Fonds Welzijnswerk: info@fondswelzijnswerk.nl.

Stap 2: Bevestiging

De aanvrager krijgt schriftelijk per e-mail een ontvangstbevestiging. Aanvragen die uiterlijk drie weken vóór de bestuursvergadering binnen zijn worden in die vergadering behandeld. Mogelijk vragen wij u vóór de vergadering of daarna om extra aanvullende informatie.

Stap 3: Bestuursvergadering

Op basis van de gegevens in de aanvraag stelt de voorbereidingscommissie van het fonds een voorstel op. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het voltallige bestuur. Deze neemt een besluit om een bijdrage al dan niet toe te kennen.

Stap 4: Toekenning/afwijzing

Enkele werkdagen na het bijeenkomen van het bestuur ontvangt u een e-mail waarin vermeld staat of uw aanvraag geheel of gedeeltelijk is toegekend of is afgewezen. De bijdrage wordt verstrekt onder voorwaarden:

 • onder voorbehoud van sluitende begroting, waarin benoemd wordt welke financiers mee zorg dragen voor het project;
 • binnen een jaar op te nemen;
 • na de afloop van de activiteit/project wordt een verantwoording gestuurd naar het Fonds waaruit blijkt dat deze activiteit/project is uitgevoerd.

Bij een afwijzing is de reden voor dit besluit vermeld.

Stap 5: Betaling

Zodra u de toekennings-e-mail heeft ontvangen – en onder voorwaarde dat u aan alle voorwaarden heeft voldaan – maakt het fonds de middelen aan de rechtspersoon over.

Stap 6: Verantwoording

In de toekennings-e-mail staat ook vermeld op welke wijze u de inzet van de middelen aan ons fonds dient te verantwoorden.

Download aanvraagformulier.