Close

Subsidieaanvraag

Vooraf:

De begrenzing van het fonds is gelegen in de jeugdzorg – jeugdhulpverlening -, meer in het bijzonder instellingen die als zodanig erkend zijn door de overheid – rijk, provincie of gemeente.
Per aangevraagd project kan maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar worden gesteld, tenzij het bestuur anders besluit.
Projecten die reeds zijn afgerond komen niet aanmerking voor financiering, tenzij het bestuur anders besluit.

Afgewezen worden aanvragen die van doen hebben met:

 • onderwijsactiviteiten
 • vakantieactiviteiten
 • sociaal-culturele activiteiten
 • volwassenenzorg vanaf 23 jaar
 • GGZ-activiteiten
 • bijdragen voor buitenlandse projecten, tenzij het bestuur anders besluit
 • bijdragen voor reguliere exploitatie van een instelling
 • bijdragen voor verbouwingen/investeringen.

Bestuursvergadering
Besluitvorming over aanvragen vindt plaats in de bestuursvergadering van het fonds.
Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen. Te weten: medio maart, medio juni, medio september en medio december.

De sluitingsdata 2018:

 • 7 september 2018
 • 30 november 2018

Een bijdrage aanvragen voor een project:

Stap 1: Aanvraag indienen
Een aanvraag (= een schriftelijk verzoek om een financiële bijdrage van Fonds Welzijnswerk) kan alleen door een rechtspersoon die ingeschreven staat bij de KvK ingediend worden. Aanvragen zijn voorzien van een helder projectplan met financiële onderbouwing en achtergrondinformatie over de aanvrager. De aanvraag moet altijd ondertekend zijn door de directeur of bestuurder van de organisatie. Aanvragen die een bijdrage beogen in de exploitatiesubsidie van een instelling, komen niet aanmerking voor behandeling. Een aanvraag moet het volgende bevatten:

 • Duidelijke omschrijving van datgene waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.
 • Motivatie: waarom is het gevraagde zo belangrijk voor de doelgroep of het kind/de kinderen?
 • Financiële motivatie: waarom zijn er geen andere mogelijkheden voor financiering? En zijn er meerdere aanvragen gedaan? Wat is de totale hoogte van het bedrag en welk bedrag wordt bij het Fonds Welzijnswerk aangevraagd?
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres van de persoon die de aanvraag doet (contactpersoon)
 • Als richtlijn kunt u gebruik maken van het document ‘Format voor subsidie aanvragen bij het fonds welzijnswerk‘.

De aanvraag stuurt u naar: Secretariaat Stichting Fonds Welzijnswerk, Alidahoeve 11, 3451 TK  Vleuten

Voor informatie omtrent het aanvragen info@fondswelzijnswerk.nl.

On-line aanvragen

On-line aanvragen is voor het moment niet mogelijk.

Stap 2: Bevestiging
De aanvrager krijgt schriftelijk een ontvangstbevestiging. Aanvragen die uiterlijk drie weken vóór de bestuursvergadering binnen zijn worden in die vergadering behandeld. Mogelijk vragen wij u vóór de vergadering of daarna om extra aanvullende informatie.

Stap 3: Bestuursvergadering
Op basis van de gegevens in de aanvraag stelt de voorbereidingscommissie van het fonds een voorstel op. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het voltallige bestuur. Deze neemt een besluit om een bijdrage al dan niet toe te kennen.

Stap 4: Toekenning/afwijzing
Enkele werkdagen na het bijeenkomen van het bestuur ontvangt u een toekenningsbrief of e-mail waarin vermeld staat of uw aanvraag geheel of gedeeltelijk is toegekend of is afgewezen. De bijdrage wordt alleen verstrekt onder voorwaarden:

 • onder voorbehoud van sluitende begroting, waarin benoemd wordt welke financiers mee zorg dragen voor het project;
 • binnen een jaar op te nemen;
 • na de afloop van de activiteit/project wordt een verantwoording gestuurd naar het Fonds waaruit blijkt dat deze activiteit/project is uitgevoerd.

Bij een afwijzing is de reden voor dit besluit vermeld.

Stap 5: Betaling
Zodra u de toekenningsbrief heeft ontvangen – en onder voorwaarde u waar nodig aan alle voorwaarden heeft voldaan – maakt het fonds de middelen aan de rechtspersoon over.

Stap 6: Verantwoording
In de toekenningsbrief staat ook vermeld op welke wijze u de inzet van de middelen aan ons fonds gaat verantwoorden.